Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Hakkımızda

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, 11.07.1992 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 3837 Sayılı Kanunun Ek 21. maddesine göre 1992 yılında kurulmuş olup 2001–2002 öğretim yılı güz döneminde lisans ve yüksek lisans, 2013-2014 öğretim yılında ise doktora öğretimine başlanmıştır.
Tarımsal  Yapılar  ve  Sulama  Bölümü,  toprak  ve  su  kaynaklarının  optimum kullanımı,  korunması  ve  geliştirilmesi,  tarımsal  üretimin  çeşitli  aşamalarında uygun  çevre  koşullarının  oluşturulması  için  gerekli  yapı  ve  tesislerin  planlanması, projelenmesi  ve  yapımı  ile,  tarımsal  işletmelerin  yapısal  ve  fiziksel  yönden geliştirilmelerini  sağlayan  etkileri  uzun  ömürlü  önlemlerin  alınmasıyla  ilgili konularda etkindir. Bu bağlamda program aşağıdaki akademik ve teknik konularda önemli bir yere sahiptir;

 • Arazi toplulaştırma projeleri

 • Debileri 500 L/s' ye kadar olan sulama tesisleri,

 • Sulama ve hayvan içme suyu göletleri,

 • Sulama sonucu oluşan tuzluluk problemlerinin çözümü,

 • Kuraklık yönetimi

 • Sulama suyunun etkin bir biçimde kullanılmasına yönelik arazi tesviyesi,

 • Tarla başı kanalları,

 • Tarla içi yolları,

 • Tarla içi sulama ve drenaj tesisleri

 • Arazi ıslahı ve toprak-su koruma yapıları,

 • Toprak ve su kaynaklarını geliştirme projeleri,

 • Farklı sulama yöntemlerinin karşılaştırılması,

 • Kültür bitkilerine ilişkin sulama programlarının oluşturulması ve su-verim ilişkilerinin belirlenmesi

 • Toprak-su-bitki ilişkileri etüt, araştırma ve uygulamaları,

 • Seraların projelendirilmesi,

 • Hayvan barınaklarının planlama ve projelendirilmesi,

 • Tarımsal depolama yapılarının planlama ve projelendirilmesi,

 • Kırsal alan fiziksel planlaması,

 • Tarımsal atık yönetimi ve biyoprosesi

 • Ziraat mühendisliğine yönelik bilgi teknolojileri,

Mezunlarımızın İstihdam Alanları

Bölüm mezunları Kamu’da;

 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,

 • Tarım Kredi Kooperatifleri, İl Özel İdareleri,

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

 • Belediyeler,

 • Sulama birlikleri,

 • Sulama Kooperatifleri ve

 • Devlet Su İşlerinde istihdam olanağı bulabilmektedir.

Özel sektörde ise;

 • Sulama sistemi tasarımı yapan ve sulama ekipmanı üreten firmalarda,

 • Peyzaj firmalarında,

 • Sera tasarımı ve malzeme üretimi yapan firmalarda,

 • Hayvan barınakları ve çiftlik projeleri hazırlayan firmalarda,

 • Faaliyet alanı tarımla ilgili olan diğer firmalarda, satış, üretim ve pazarlama konularında iş bulma olanağına sahip olmaktadır.

Ayrıca, bu alanlarda kendi işyerlerini veya proje büroları açabilmekte, müteahhitlik firmaları kurabilmektedirler. Başta yağmurlama ve damla sulama olmak üzere sulama ekipmanı satışı yapabilmektedirler. 

Bölümümüzün Amacı ve Avantajları

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünün amacı bilimin, ekonominin ve hatta mesleklerin küreselleştiği bir Dünya’da, “Uluslararası” düzeyde kabul görmüş benzer mesleklerle belli bir düzeyde “eşdeğerliğinin” olmasıdır. Bu bağlamda, Avrupa Birliği (AB) ve özellikle bilim-teknolojide lider konumunda olan ülkelerdeki uygulamalar ile ülkemizin koşulları da dikkate alınarak; geniş kapsamlı, uzun yıllar temel ilkeleri sıkça değiştirilmeyecek bir yapılanmanın ortaya konulması öncelikli amacımızdır.

Bölümde eğitim sulama, drenaj, arazi toplulaştırması, arazi ıslahı, tarımsal hidroloji, toprak ve su koruma mühendisliği, kuraklık teorileri ve önlemleri, küresel su sorunları, tarımsal yapıların tasarımı, tarımsal yapılarda çevre sorunları ve ısı transferi, kırsal yerleşim planlaması, hassas tarım, tarımda elektrik ve elektronik, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemi gibi konularda sürdürülmektedir. Bu konularda yetişen öğrencilerin akademik ve mesleki becerilerine katkıda bulunmak amacıyla bölümlerde laboratuvarlar, araştırma ve öğretime hizmet verebilecek durumdadır.

Bölümümüzün Güçlü Yönleri

Tarımsal  Yapılar  ve  Sulama  Bölümü,  toprak  ve  su  kaynaklarının  optimum kullanımı,  korunması  ve  geliştirilmesi,  tarımsal  üretimin  çeşitli  aşamalarında uygun  çevre  koşullarının  yaratılması  için  gerekli  yapı  ve  tesislerin  planlanması, projelenmesi  ve  yapımı  ile,  tarımsal  işletmelerin  yapısal  ve  fiziksel  yönden geliştirilmelerini  sağlayan  etkileri  uzun  ömürlü  önlemlerin  alınmasıyla  ilgili konularda araştırma, yayım ve eğitim faaliyetinde bulunmayı görev edinmiştir. Söz konusu bu mühendislik faaliyetleri, gelecekte su fakiri olması ön görülen ülkemizin daha öncelikli konuları olacaktır. Suyun etkin kullanımı, tarımsal faaliyetlerin çevreye olan olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ülkemiz için önemli olan hayvansal ürünlerin üretilmesinde büyük eksiklikleri olan üretim yapılarının plan ve projelerinin hazırlanması konularında öğrenci yetiştirilecek olması programın güçlü yönlerini oluşturmaktadır.

Bunun yanı sıra programın diğer güçlü yönleri ise;

 • Öğrencilerin matematik ve temel bilimlerdeki ana dersleri alması,

 • Temel Mühendislik derslerinin alınması,

 • Öğrencileri araştırma yapmaya ve analitik düşünmeye yönlendirecek ödev seçimi,

 • Öğrencilerin ilk yıldan itibaren konuları ile ilgili bilgisayar ve bilgi teknolojilerini kullanmaya yönlendirilmesi,

 • Grup çalışması ve birlikte öğrenmenin önemini vurgulayıcı proje, laboratuar çalışmalarının yapılması,

 • Uygulamalı çalışmalarla tasarım becerisi ve deneyiminin kazandırılması,

 • Projelemeyi de içerecek biçimde, problemlerin tanımlanması, detaylandırılması ve çeşitli bilgi esaslarına göre olası çözümler geliştirilmesine yönelik bitirme tezlerinin ve laboratuvar çalışmalarının yapılması,

 • Öğrencilere, derslerde çeşitli konularda seminerler sundurularak, öğrencilerin belli konularda bilgiye ulaşma, bu bilgileri derleme ve derlediği bilgileri bir topluluk önünde sunabilme becerisinin kazandırılması,

 • Bitirme ödevlerinde etkin iletişim becerilerinin üzerinde durulması ve mümkün olduğunca öğrencilere araştırmaya dayalı uygulamalı bitirme ödevlerinin hazırlattırılması,

 • Program öğretim üyeleri tarafından sürekli olarak etik ve mesleki konularda bilgilendirmeler yapılması.